Home Giới thiệu
Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Pacific PDF. In Email
Viết bởi Ninh Anh Tuấn   
Thứ năm, 28 Tháng 3 2013 13:57

QUYCHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH PACIFIC

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 : Quy chế tổ chức và hoạt động công ty là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho công ty được điều hành và hoạt động một cách có hiệu quả nhất để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của tất cả thành viên trong công ty.

Điều 2 : Bộ máy điều hành là cơ quan trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh, triển khai thực hiện các kế hoạch của Ban Giám đốc. Trực tiếp khai thác có hiệu quả các nguồn lực của công ty. Bộ máy điều hành của công ty được cụ thể hóa tại Chương II quy chế. Bộ máy điều hành công ty chịu trách nhiệm về mọi hoạt động thường xuyên của công ty, về hiệu quả phát triển kinh doanh và lợi nhuận, lợi ích của công ty.

Điều 3 : Giám đốc là đại diện pháp nhân của công ty, là người điều hành chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về  mọi hoạt động của công ty.

Điều 4 : Giám đốc điều hành theo chế độ thủ trưởng, tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động của công ty và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Điều 5 : Ban điều hành công ty gồm  Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban và Kế toán trưởng công ty.  Giám đốc phân công và ủy quyền cho Phó Giám đốc phụ trách một số lĩnh vực hoạt động phù hợp với theo quy chế công ty. Trong trường hợp đi vắng,  Giám đốc ủy quyền cho Phó Giám đốc làm nhiệm vụ trực điều hành. Bộ máy giúp việc Ban điều hành gồm các Trưởng Ban của công ty.

Điều 6 :  Giám đốc là người duy nhất có quyền ký hợp đồng lao động và các quyền khác đối với người lao động và là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật của công ty.

Điều 7 : Trường hợp kiêm nhiệm các chức danh công việc, quyền và nghĩa vụ phải được thực hiện đầy đủ theo bảng mô tả công việc của vị trí chức danh kiêm nhiệm, trừ trường hợp  giám đốc có quy định khác.

 

 

 

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Điều 8 : Giám đốc công ty :

8.1        Có quyền quyết định cao nhất về đường lối, biện pháp hoạt động sản xuất kinh doanh, các vấn đề về thị trường, đối tác,... của công ty nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận và phát triển công ty.

8.2        Quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm tất cả các chức danh trong bộ máy điều hành của công ty. Việc quyết định bổ nhiệm được tiến hành song song với công tác tổ chức phân công trên cơ sở Giám đốc phê duyệt bảng mô tả công việc cho từng vị trí chức danh.

8.3        Lập, triển khai, điều hành kế hoạch kinh doanh và duy trì mọi hoạt động thường xuyên đảm bảo hiệu quả công ty. Giám đốc là người chịu trách nhiệm chính về lợi nhuận công ty và các nghĩa vụ theo pháp luật

8.4        Quyết định lương và các chế độ khác cho toàn thể cán bộ, nhân viên công ty.

Điều 9 : Phó giám đốc công ty phụ trách chợ:

9.1        Phó giám đốc phụ trách chợ là người giúp việc cho Giám đốc quản lý và điền hành toàn bộ nhân viên và công việc trên địa bàn chợ, kho tàng, nhà ở như cho thuê công, chỗ ở, chỗ bán hàng và kho tàng, vv..,

9.2        Phó giám đốc phụ trách chợ kiêm quản lý và điều hành các nhà ăn, nhà hàng, quán ăn và các dịch vụ liên quan tới dịch vụ ăn uống của công ty.

9.3        Phó giám đốc phụ trách chợ phải thường xuyên báo cáo cho Giám đốc về hoạt động kinh doanh trên địa bàn chợ và dịch vụ ăn uống.

9.4        Chủ động tổ chức triển khai hoạt động theo kế hoạch và chịu trách nhiệm trước  giám đốc về mọi công việc trên địa bàn chợ và dịch vụ ăn uống.

9.5        Được quyền thay mặt Giám đốc công ty chỉ đạo và điều hành trực tiếp các công việc đã được Giám đốc phân công thông qua bộ máy điều hành của công ty và quy chế này.

9.6        Theo dõi, đôn đốc các bộ phận thực hiện các chương trình, kế hoạch đã được Giám đốc duyệt. Xây dựng báo cáo, kiểm điểm công tác tháng, quý, năm và các báo cáo khác trình lên Giám đốc.

Điều 10 : Kế toán trưởng công ty :

10.1        Kế toán trưởng công ty thông qua sự tham vấn của Giám đốc tài chính, chịu trách nhiệm lập các báo cáo kế toán, tài chính theo yêu cầu của các cơ quan hữu quan và phục vụ cho công tác điều hành, quản trị công ty theo yêu cầu của Giám đốc.

10.2        Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Kế toán trưởng phải tuân thủ theo các quy định về chuẩn mực kế toán, đạo đức nghề nghiệp và quy định của pháp luật về tài chính, kế toán.

10.3        Một số công tác cụ thể bắt buộc như sau:

10.3.1      Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thiết lập, ghi chép sổ sách kế toán một cách hiệu quả, thường xuyên kiểm tra, theo dõi các nghiệp vụ kế toán công ty.

10.3.2      Giúp  Giám đốc và Cán bộ tài chính (nếu có) xây dựng các phương án dự trù ngân sách tài chính, lập và sử dụng các quỹ, các báo cáo tài chính nội bộ,...

Điều 11. Trợ lý Giám đốc:

11.1        Giúp Giám đốc tổng hợp, đánh giá tình tình hoạt động của các Ban, đơn vị trực thuộc công ty.

11.2        Hỗ trợ Giám đốc kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện các chiến lược, kế hoạch của công ty.

11.3        Thay mặt Giám đốc dự các cuộc họp khi được phân công. Hỗ trợ Giám đốc trong việc tiếp đối tác, khách hàng và chuẩn bị nội dung, tài liệu, phiên  dịch, …và các khâu chuẩn bị khác.

11.4        Kiểm tra các văn bản, tài liệu do các Ban, đơn vị khác trình trước khi Giám đốc phê duyệt. Kiểm tra và trả lời các thư giao dịch điện tử (email) theo chỉ đạo của Giám đốc.

11.5        Trợ giúp BGĐ trong việc thiết lập và duy trì các mối quan hệ đối ngoại trong và ngoài nước.

Điều 12. Các Trưởng Ban chuyên môn.

12.1          Trưởng ban chuyên môn là người trợ giúp cho Giám đốc trong việc điều hành hoạt động công ty theo từng lĩnh vực được phân công, chịu trách nhiệm về hiệu quả đối với công việc, các tài sản và các nguồn lực được giao. Trưởng ban chuyên môn phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc công ty và pháp luật đối với những sai phạm (nếu có) xảy ra do thiếu trách nhiệm trong quá trình quản lý của mình.

12.2        Các Trưởng ban chuyên môn được chọn phải có trình độ, kinh nghiệm chuyên môn, kiến thức về quản lý, điều hành doanh nghiệp, quản lý kinh doanh, có kiến thức nhất định về pháp luật hiện hành và khả năng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

12.3        Trưởng ban chuyên môn có quyền tham gia ý kiến với Giám đốc về các hoạt động của công ty nhưng với tinh thần chấp hành và quyền quyết định cuối cùng thuộc về Giám đốc. Trường hợp bức xúc hợp lý và có cơ sở, Trưởng phòng  chuyên môn có thể bảo lưu ý kiến của mình bằng văn bản và lưu tại Phòng Hành chính công ty.

12.4        Trưởng ban chuyên môn có quyền lập kế hoạch nhân sự, điều động, đề nghị bổ nhiệm, quyết định phân công cho các nhân viên thuộc quyền để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhưng không được trái với quy định của công ty và của pháp luật

Chương III

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÁC BAN CHUYÊN MÔN

BAN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

Điều 13. Cơ cấu tổ chức Ban Hành chính – Nhân sự:

13.1        Trưởng ban Hành chính – Nhân sự là thủ trưởng của Ban, do Giám đốc công ty quyết định bổ nhiệm bằng văn bản, chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Phòng.

13.2        Cơ cấu tổ chức Ban Hành chính - Nhân sự gồm : Trưởng ban và các nhân viên tuỳ theo yêu cầu. (Ai ????)

13.3        Tham mưu, giúp việc Giám đốc trong việc điều hành và đốc công ty quyết định bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự. Trưởng ban nghiệp vụ chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban theo chức năng, nhiệm vụ được trưởng phòng phân công.

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Điều 14. Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tài chính-Kế toán:

Là bộ phận trực thuộc, chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của Giám đốc công ty theo quy chế tổ chức và hoạt động của Ban, có các chức năng và nhiệm vụ chính như sau :

14.1        Thiết lập hệ thống sổ sách, ghi chép, kiểm tra theo dõi, bổ sung cập nhật số liệu thông tin phục vụ cho công tác kế toán của công ty.

14.2        Xây dựng chế độ và phương pháp hạch toán kế toán tài chính cho công ty và các đơn vị trực thuộc có liên quan.

14.3        Thường xuyên kiểm tra và thông tin cho Giám đốc công ty về tình hình vốn, tài chính, tiền mặt.

14.4        Tổ chức thực hiện công tác tài vụ và lưu chuyển chứng từ theo quy định.

14.5        Quản lý theo dõi hồ sơ, chứng từ và sổ sách kế toán về tài sản, vật tư, trang thiết bị, hàng hóa tồn kho,... Thực hiện việc kiểm kê, tổng hợp số liệu, đánh giá và thông tin cho  giám đốc. Quản lý toàn bộ biểu mẫu kế toán, hóa đơn tài chính và toàn bộ chứng từ kế toán theo quy định; bảo quản các dữ liệu điện tử phục vụ cho công tác kế toán thông kê.

14.6        Quản lý, theo dõi về công nợ, chi phí, thuế. Tham mưu Giám đốc về nghiệp vụ chuyên môn cho từng lĩnh vực có liên quan.

14.7        Thực hiện các báo cáo tài chính, báo cáo nhanh,... và thực hiện việc giải thích theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.

14.8        Nghiên cứu, phân tích, đánh giá về công tác kế toán tài vụ, hiệu quả hệ thống quản lý sổ sách kế toán, các vấn đề liên quan và kịp thời thông tin và tham mưu cho  giám đốc để điều hòa đảm bảo cho hoạt động lành mạnh và tính minh bạch của công ty.

BAN ĐẦU TƯ

Điều 15. Chức năng, nhiệm vụ Ban Đầu tư:

Là bộ phận chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của Giám đốc công ty theo quy chế, có các chức năng và nhiệm vụ chính như sau:

15.1        Khai thác, quản trị, sử dụng, điều hòa một cách tối ưu các nguồn tài chính của công ty để đem lại hiệu quả cho công ty.

15.2        Lập kế hoạch, phương án thực hiện và theo dõi về nguồn vốn và tài chính, nhu cầu tiền mặt, lưu chuyển tiền mặt cho hoạt động kinh doanh của công ty trong từng thời kỳ.

15.3        Chịu trách nhiệm và tham mưu  giám đốc công ty việc quản lý vốn góp của công ty tại các công ty con, công ty liên doanh, liên kết (nếu có).

15.4        Đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển nguồn vốn cho công ty và các công ty con.

15.5        Điều phối các báo cáo, thông tin tài chính công ty và cung cấp thông tin tài chính cho các cấp quản lý và các nhà đầu tư.

15.6        Giữ vai trò nòng cốt phối hợp với các Giám đốc chuyên môn giúp  giám đốc trong công tác nghiên cứu triển khai, lập kế hoạch hoạt động kinh doanh (hàng tháng, quý, năm) và lập các báo cáo kết quả hoạt động theo quy định.

BAN  TƯ VẤN PHÁP LÝ

Điều 16. Chức năng nhiệm vụ Ban Tư vấn pháp lý :

Là bộ phận trực thuộc Giám đốc, chịu sự quản lý và điều hành chung của Giám đốc theo quy chế, có các chức năng và nhiệm vụ chính như sau :

16.1        Tư vấn và hỗ trợ pháp lý về các qui định pháp luật của nước sở tại cho cộng đồng và doanh nghiệp có nhu cầu. Cụ thể tư vấn và hỗ trợ để hợp pháp hóa giấy tờ tùy thân, các loại giấy tờ khác liên quan để tạo điều kiện đi lại và làm ăn buôn bán cho Cộng đồng Việt nam và các nước khác có nhu cầu.

16.2        Thường xuyên giữ mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính quyền của nước sở tại để kịp thời nắm bắt thông tin và các quy định mới phục vụ cho công tác tư vấn;

16.3        Tham mưu cho Giám đốc ra các văn bản chỉ đạo về công tác tư vấn và các dịch vụ liên quan;

BAN QUẢN LÝ CHỢ

Điều 17. Cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Chợ :

17.1        Trưởng Ban Quản lý Chợ là thủ trưởng của Ban, do  giám đốc bổ nhiệm bằng văn bản, chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban.

17.2        Cơ cấu tổ chức Ban gồm Trưởng Ban và các vị trí quản lý chuyên môn do Trưởng Ban đề xuất tùy theo nhu cầu và tính chất công việc.

17.3        Ban làm việc theo kế hoạch kinh doanh tháng được duyệt và chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc.

17.4        Trong trường hợp Trưởng Ban đi vắng, sẽ ủy quyền cho 01 cán bộ trong Ban hoặc do Ban  giám đốc phân công phụ trách.

Điều 18. Chức năng nhiệm vụ Ban Quản lý Chợ :

18.1        Tổ chức quản lý và thực hiện các hoạt động kinh doanh đối với các chỗ bán hàng và kinh doanh dịch vụ thuộc quyền quản lý của công ty.

18.2        Trực tiếp quản lý và theo dõi thu tiền thuê chỗ hàng tháng của khách hàng. Chủ động giao dịch và là đầu mối tiếp nhận giải quyết các nguyện vọng của khách hàng liên quan chức năng nhiệm vụ được giao.

18.3        Lập kế hoạch, trình Ban Giám Đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc sửa chữa, xây mới nhằm tăng cường trang thiết bị, đảm bảo hoạt động của khu chợ an toàn, văn minh, hiệu quả, đặc biệt đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

18.4        Báo cáo tiến độ và các vấn đề của dự án do GĐ phân công tổ chức triển khai;

18.5        Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc người buôn bán thực hiện đúng quy định của chợ về kinh doanh và dịch vụ thương mại.

18.6        Chủ động triển khai các hoạt động marketing phục vụ kế hoạch kinh doanh trong tháng cũng như thường xuyên theo dõi tình hình biến động về nhu cầu chổ bán hàng kịp thời báo cáo Ban Giám Đốc.

18.7        Quản lý các tài liệu và hồ sơ liên quan chức năng, nhiệm vụ được giao.

BAN QUẢN LÝ NHÀ Ở

Điều 19.  Cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Nhà ở:

19.1        Trưởng Ban Quản lý Nhà ở là thủ trưởng của Ban, do Giám đốc bổ nhiệm bằng văn bản, chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban.

19.2        Cơ cấu tổ chức Ban gồm Trưởng Ban và các vị trí quản lý chuyên môn do Trưởng Ban đề xuất tùy theo nhu cầu và tính chất công việc.

19.3        Ban làm việc theo kế hoạch kinh doanh tháng được duyệt và chỉ đạo trực tiếp của Ban  giám đốc.

19.4        Trong trường hợp Trưởng Ban đi vắng, sẽ ủy quyền cho 01 cán bộ trong Ban hoặc do Ban Giám đốc phân công phụ trách.

Điều 20 : Chức năng nhiệm vụ Ban Quản lý Nhà ở :

20.1        Quản lý toàn bộ các chỗ cho thuê nhà để ở và văn phòng làm việc (sau đây gọi tắt là thuê nhà) thuộc quyền quản lý của công ty.

20.2        Trực tiếp quản lý và theo dõi thu tiền thuê chỗ hàng tháng và chủ động giao dịch, tiếp nhận giải quyết các nguyện vọng của khách hàng liên quan việc thuê nhà.

20.3        Quản lý nơi ở đảm bảo yêu cầu vệ sinh, văn minh và tuân thủ đúng quy định về thủ tục giấy tờ, an ninh phòng cháy, chữa cháy, về số lượng người ở trong căn hộ.

20.4        Lập kế hoạch, trình Ban TGĐ duyệt và tổ chức thực hiện việc sửa chữa, xây mới nhằm tăng cường trang thiết bị, đảm bảo hoạt động của khu nhà ở an toàn, văn minh.

20.5        Tổ chức chủ động triển khai các hoạt động marketing phục vụ kế hoạch kinh doanh trong tháng cũng như thường xuyên theo dõi tình hình biến động về nhu cầu nhà ở kịp thời báo cáo Ban TGĐ.

20.6        Quản lý các tài liệu và hồ sơ khách hàng thuê chỗ và tình hình biến động nhân khẩu.

20.7        Quản lý hệ thống mạng internet và các dịch vụ liên quan phục vụ nhu cầu người dân.

BAN QUẢN LÝ KHO

Điều 21. Cơ cấu tổ chức Ban Quản lý kho:

21.1        Trưởng Ban Quản lý kho là thủ trưởng của Ban, do Giám đốc bổ nhiệm bằng  văn   bản, chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban.

21.2        Cơ cấu tổ chức Ban gồm Trưởng Ban và các vị trí quản lý chuyên môn do Trưởng Ban đề xuất tùy theo nhu cầu và tính chất công việc.

21.3        Ban làm việc theo kế hoạch kinh doanh tháng được duyệt và chỉ đạo trực tiếp của Ban  giám đốc.

21.4        Trong trường hợp Trưởng Ban đi vắng, sẽ ủy quyền cho 01 cán bộ trong Ban hoặc do Ban Giám đốc phân công phụ trách.

Điều 22 : Chức năng nhiệm vụ Ban Quản lý kho :

22.1        Quản lý toàn bộ các chỗ cho thuê làm kho chứa hàng hóa (sau đây gọi tắt là kho) thuộc quyền quản lý của công ty.

22.2        Chủ động giao dịch và là đầu mối tiếp nhận giải quyết các nguyện vọng của khách hàng liên quan chức năng nhiệm vụ được giao.

22.3        Trực tiếp quản lý và theo dõi thu tiền thuê chỗ hàng tháng của khách hàng.

22.4        Quản lý nơi chứa hàng đảm bảo yêu cầu vệ sinh, quy trình lấy hàng và tuân thủ đúng quy định về thủ tục giấy tờ, an ninh phòng cháy, chữa cháy.

22.5        Lập kế hoạch, trình Ban Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc sửa chữa các kho bị hư hỏng.

22.6        Quản lý các tài liệu và hồ sơ khách hàng thuê kho và tình hình biến động về nhu cầu kho chứa hàng, kịp thời báo cáo Ban Giám đốc.

22.7        Định kỳ hàng tuần cập nhật thông tin và báo cáo Ban Giám đốc các hoạt động của Ban.

BAN KIỂM TRA

Điều 23 : Chức năng nhiệm vụ Ban Kiểm tra:

23.1        Ban Kiểm tra do Ban Giám đốc cử ra có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách chứng từ liên quan tới kế toán và báo cáo tài chính vv.

23.2        Trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, Ban Kiểm tra có quyền yêu cầu mọi thành viên trong Công ty và các ban cung cấp mọi thông tin, tài liệu, chứng từ liên quan đến những vấn đề thuộc phạm vi kiểm tra của Ban nhưng không gây gián đoạn các hoạt động hàng ngày của công ty.

23.3        Thẩm định báo cáo tài chính hàng qúy, hàng tháng của công ty, kiểm tra từng vấn  đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của ban Giám đốc

23.4        Báo cáo định kỳ 3 tháng 1 lần chính xác, trung thực và hợp pháp các ghi chép, lưu trữ chứng từ và sổ kế toán, báo cáo tài chính, các báo cáo khác của công ty.

CHƯƠNG IV
KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT

Điều 24 : Việc khen thưởng kỷ luật được thực hiện theo nội qui Công ty và quy chế khen thưởng kỷ luật do Công ty ban hành. Các Ban chuyên môn và Trợ lý Giám đốc có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo quy chế

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25 : Các Ban chuyên môn và Trợ lý Giám đốc có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo quy chế. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh hoặc chưa phù hợp cần bổ sung hoặc sửa đổi sẽ báo cáo  Giám đốc điều chỉnh bổ sung.

Điều 26 : Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Ekaterinbua ngày 29.03.2010

Giám Đốc

Lê Thành Độ

(đã ký và đóng dấu)

Cập nhật ngày Thứ tư, 23 Tháng 9 2015 20:50
 

Comments   

 
0 #454 KendraSmall 2018-01-03 07:03
I have checked your page and i've found some duplicate content, that's why you don't rank
high in google's search results, but there is a tool that can help you to create
100% unique articles, search for: Boorfe's tips unlimited content
 
 
0 #453 AdelineSmall 2017-12-26 20:20
I have checked your blog and i've found some duplicate content,
that's why you don't rank high in google, but there is a tool that can help
you to create 100% unique content, search for: Boorfe's tips unlimited content
 
 
0 #452 soccer jerseys cheap 2017-12-25 02:59
Thanks for a marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you could be a great author.
I will always bookmark your blog and will eventually come back later on. I want to encourage one to
continue your great job, have a nice evening!
 
 
0 #451 adidas outlet online 2017-12-16 14:10
I pay a visit everyday a few web sites and information sites to read articles, except this weblog gives quality based posts.


my page adidas outlet online: http://podologiadelogu.it/
 
 
0 #450 Password Recovery 2017-12-12 20:20
Your style is unique compared to other folks I've read stuff from.
Thank you for posting when you've got the opportunity, Guess I'll just bookmark this page.
 
 
0 #449 padi divemaster 2017-12-08 07:53
My relatives every time say that I am wasting my time here
at net, however I know I am getting experience all the
time by reading such pleasant content.
 
 
0 #448 adidas scarpe outlet 2017-12-04 08:15
Heya this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors
or if you have to manually code with HTML. I'm
starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted
to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly
appreciated!

My web page; adidas scarpe outlet: http://rerumsalento.it/
 
 
0 #447 Nike air max 2017-12-01 06:41
First off I want to say great blog! I had a quick question which I'd like
to ask if you don't mind. I was interested to find out how you center
yourself and clear your thoughts prior to writing.
I've had a tough time clearing my mind in getting my
thoughts out there. I do take pleasure in writing but it just seems
like the first 10 to 15 minutes are usually lost simply
just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints?
Thank you!

My web-site; Nike
air max: http://www.comprarnikeairmax.com/
 
 
0 #446 thue nha hang 2017-11-29 07:57
I have been exploring for a little for any high-quality articles
or weblog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site.
Reading this info So i'm happy to convey that I've a very excellent
uncanny feeling I found out exactly what I needed. I most indisputably
will make certain to don?t fail to remember this
web site and give it a glance regularly.
 
 
0 #445 LeliaSmall 2017-11-28 20:33
I have checked your page and i have found some duplicate content, that's
why you don't rank high in google, but there is a tool that
can help you to create 100% unique content, search for: Boorfe's tips unlimited content
 
 
0 #444 converse pas cher 2017-11-21 09:16
Hi there, its nice piece of writing concerning media print, we
all be familiar with media is a wonderful source of facts.My blog converse pas cher: http://serrurier-a-toute-vitesse.fr/
 
 
0 #443 Baratas 2017-11-21 06:40
May I simply just say what a relief to uncover somebody who really understands what they are
talking about online. You certainly realize how to bring an issue to light and make it important.

More people ought to check this out and understand this side
of your story. I was surprised you're not more popular since you
certainly possess the gift.

Also visit my web page Baratas: http://www.comprarnikeairmax.com/
 
 
0 #442 ios 11.1 2017-11-20 10:55
You need to take part in a contest for one of the greatest sites
online. I'm going to highly recommend this web site!
 
 
0 #441 ralph lauren outlet 2017-11-19 11:37
If you are going for best contents like myself, only pay a visit this site all
the time since it offers quality contents, thanks

Visit my webpage ralph lauren outlet: http://psoesanjuandelarambla.es/
 
 
0 #440 jack wills france 2017-11-14 11:16
Hurrah, that's what I was seeking for, what a information! existing here at this weblog, thanks admin of this website.


Feel free to visit my web blog: jack wills france: http://amicaledesfontenelles.fr/
 
 
0 #439 air max pas cher 2017-11-14 05:36
all the time i used to read smaller articles or reviews which also clear their motive, and
that is also happening with this post which I am reading at
this time.

My web-site; air max pas cher: http://ardium-pvp.fr/
 
 
0 #438 adidas sale uk 2017-11-12 18:35
Thank you for every other informative blog. Where else could I get that kind of information written in such a perfect means?

I have a undertaking that I'm simply now running on, and I
have been on the glance out for such info.

my web-site ... adidas sale uk: http://yeezy-boost-350.com/
 
 
0 #437 Mujer 2017-11-11 22:52
I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was curious what all is needed to get set up?
I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very internet smart so I'm not 100% certain. Any tips
or advice would be greatly appreciated. Thank you

Here is my weblog: Mujer: http://www.comprarnikeairmax.com/
 
 
0 #436 adidas outlet online 2017-11-10 09:16
When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each
time a comment is added I get four e-mails with
the same comment. Is there any way you can remove me from that service?
Many thanks!

Here is my website - adidas outlet online: http://podologiadelogu.it/
 
 
0 #435 tin nhanh 2017-11-08 19:01
If you wish for to obtain a good deal from this post then you have
to apply these strategies to your won webpage.
 
 
0 #434 tin moi 2017-11-08 13:45
Fastidious answer back in return of this matter with genuine arguments and describing everything on the
topic of that.
 
 
0 #433 air jordan pas cher 2017-11-06 13:26
Its like you read my thoughts! You seem to grasp a lot
about this, like you wrote the e book in it or something. I think that you
could do with some percent to power the message home
a little bit, however instead of that, that is fantastic
blog. An excellent read. I will certainly be back.

Feel free to surf to my homepage - air jordan pas cher: http://clemence-lucazeau.fr/
 
 
0 #432 jeans levis femme 2017-11-05 02:35
Great blog here! Also your web site loads up fast! What web host are you using?

Can I get your affiliate link to your host?
I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

my homepage - jeans levis femme: http://note1docteur.fr/
 
 
0 #431 Summoners War Cheats 2017-11-04 20:23
Hі there woulⅾ you mind lettіng me know which wweb host yoս're utilizing?
I've lаdeԁ your blοg in 3 different internet browsers and I
must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a
gߋod internet hosting provider at a reasonable рrice?
Cheers, I appreciate it!

My weblog Summoners War Cheɑts: http://hackslegendz.com/summoners-war-hack-cheats-tips-ios-android/
 
 
0 #430 FirstIsmael 2017-10-28 01:58
I see you don't monetize your site, don't waste your traffic, you can earn extra bucks every month because you've got
high quality content. If you want to know how to make extra $$$, search
for: Mrdalekjd methods for $$$
 
 
0 #429 calvin klein bragas 2017-10-27 07:11
This web site really has all the info I needed concerning this subject and didn't know who to ask.


Look at my web site :: calvin klein bragas: http://losdelkayak.es/
 
 
0 #428 sex xxx 2017-10-15 16:44
Good article. I am experiencing a few of these issues as well..
 
 
0 #427 sex xxx 2017-10-15 16:44
Hello would you mind sharing which blog platform you're
working with? I'm planning to start my own blog soon but
I'm having a hard time deciding between BlogEngine/Word press/B2evoluti on and Drupal.
The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I'm looking
for something unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!
 
 
0 #426 war robots hack 2017-09-22 04:14
I know this if ⲟfff topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious wһat all is required to get setuⲣ?

I'm assuming һaving a blog like yours would ost a pretfty penny?
I'm not very internet smart so I'm not 100% certain. Anyy tips or
advice would be greatly appreciated. Cheers

Feel frwe to surf to my ᴡeb-site :: ԝar robots hack: https://hackslegendz.com/walking-war-robots-hack-gold-silver-cheats/
 
 
0 #425 thuốc trị đau bao tử 2017-09-18 16:34
Outstanding post but I was wanting to know if you
could write a litte more on this topic? I'd be very thankful if you could elaborate
a little bit further. Kudos!
 
 
0 #424 Cheap Nike Air Max 2017-08-24 14:13
I believe that is one of the such a lot important info
for me. And i'm happy studying your article. But wanna observation on few
common issues, The web site style is wonderful, the articles
is actually nice : D. Good activity, cheers

Feel free to visit my homepage :: Cheap
Nike Air Max: http://www.cardsfromperuonlineshop.co.uk/
 

Add comment

TÌNH NGƯỜI XA XỨ

alt

           hoi dn nga

hdh ha tinh

ĐỐI TÁC

THỜI TIẾT

Dành cho quảng cáo

 

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3
mod_vvisit_counterYesterday816
mod_vvisit_counterAll2290078

Liên Kết Website

Đăng nhập