Home Giới thiệu
Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Pacific PDF. In Email
Viết bởi Ninh Anh Tuấn   
Thứ năm, 28 Tháng 3 2013 13:57

QUYCHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH PACIFIC

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 : Quy chế tổ chức và hoạt động công ty là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho công ty được điều hành và hoạt động một cách có hiệu quả nhất để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của tất cả thành viên trong công ty.

Điều 2 : Bộ máy điều hành là cơ quan trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh, triển khai thực hiện các kế hoạch của Ban Giám đốc. Trực tiếp khai thác có hiệu quả các nguồn lực của công ty. Bộ máy điều hành của công ty được cụ thể hóa tại Chương II quy chế. Bộ máy điều hành công ty chịu trách nhiệm về mọi hoạt động thường xuyên của công ty, về hiệu quả phát triển kinh doanh và lợi nhuận, lợi ích của công ty.

Điều 3 : Giám đốc là đại diện pháp nhân của công ty, là người điều hành chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về  mọi hoạt động của công ty.

Điều 4 : Giám đốc điều hành theo chế độ thủ trưởng, tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động của công ty và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Điều 5 : Ban điều hành công ty gồm  Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban và Kế toán trưởng công ty.  Giám đốc phân công và ủy quyền cho Phó Giám đốc phụ trách một số lĩnh vực hoạt động phù hợp với theo quy chế công ty. Trong trường hợp đi vắng,  Giám đốc ủy quyền cho Phó Giám đốc làm nhiệm vụ trực điều hành. Bộ máy giúp việc Ban điều hành gồm các Trưởng Ban của công ty.

Điều 6 :  Giám đốc là người duy nhất có quyền ký hợp đồng lao động và các quyền khác đối với người lao động và là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật của công ty.

Điều 7 : Trường hợp kiêm nhiệm các chức danh công việc, quyền và nghĩa vụ phải được thực hiện đầy đủ theo bảng mô tả công việc của vị trí chức danh kiêm nhiệm, trừ trường hợp  giám đốc có quy định khác.

 

 

 

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Điều 8 : Giám đốc công ty :

8.1        Có quyền quyết định cao nhất về đường lối, biện pháp hoạt động sản xuất kinh doanh, các vấn đề về thị trường, đối tác,... của công ty nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận và phát triển công ty.

8.2        Quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm tất cả các chức danh trong bộ máy điều hành của công ty. Việc quyết định bổ nhiệm được tiến hành song song với công tác tổ chức phân công trên cơ sở Giám đốc phê duyệt bảng mô tả công việc cho từng vị trí chức danh.

8.3        Lập, triển khai, điều hành kế hoạch kinh doanh và duy trì mọi hoạt động thường xuyên đảm bảo hiệu quả công ty. Giám đốc là người chịu trách nhiệm chính về lợi nhuận công ty và các nghĩa vụ theo pháp luật

8.4        Quyết định lương và các chế độ khác cho toàn thể cán bộ, nhân viên công ty.

Điều 9 : Phó giám đốc công ty phụ trách chợ:

9.1        Phó giám đốc phụ trách chợ là người giúp việc cho Giám đốc quản lý và điền hành toàn bộ nhân viên và công việc trên địa bàn chợ, kho tàng, nhà ở như cho thuê công, chỗ ở, chỗ bán hàng và kho tàng, vv..,

9.2        Phó giám đốc phụ trách chợ kiêm quản lý và điều hành các nhà ăn, nhà hàng, quán ăn và các dịch vụ liên quan tới dịch vụ ăn uống của công ty.

9.3        Phó giám đốc phụ trách chợ phải thường xuyên báo cáo cho Giám đốc về hoạt động kinh doanh trên địa bàn chợ và dịch vụ ăn uống.

9.4        Chủ động tổ chức triển khai hoạt động theo kế hoạch và chịu trách nhiệm trước  giám đốc về mọi công việc trên địa bàn chợ và dịch vụ ăn uống.

9.5        Được quyền thay mặt Giám đốc công ty chỉ đạo và điều hành trực tiếp các công việc đã được Giám đốc phân công thông qua bộ máy điều hành của công ty và quy chế này.

9.6        Theo dõi, đôn đốc các bộ phận thực hiện các chương trình, kế hoạch đã được Giám đốc duyệt. Xây dựng báo cáo, kiểm điểm công tác tháng, quý, năm và các báo cáo khác trình lên Giám đốc.

Điều 10 : Kế toán trưởng công ty :

10.1        Kế toán trưởng công ty thông qua sự tham vấn của Giám đốc tài chính, chịu trách nhiệm lập các báo cáo kế toán, tài chính theo yêu cầu của các cơ quan hữu quan và phục vụ cho công tác điều hành, quản trị công ty theo yêu cầu của Giám đốc.

10.2        Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Kế toán trưởng phải tuân thủ theo các quy định về chuẩn mực kế toán, đạo đức nghề nghiệp và quy định của pháp luật về tài chính, kế toán.

10.3        Một số công tác cụ thể bắt buộc như sau:

10.3.1      Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thiết lập, ghi chép sổ sách kế toán một cách hiệu quả, thường xuyên kiểm tra, theo dõi các nghiệp vụ kế toán công ty.

10.3.2      Giúp  Giám đốc và Cán bộ tài chính (nếu có) xây dựng các phương án dự trù ngân sách tài chính, lập và sử dụng các quỹ, các báo cáo tài chính nội bộ,...

Điều 11. Trợ lý Giám đốc:

11.1        Giúp Giám đốc tổng hợp, đánh giá tình tình hoạt động của các Ban, đơn vị trực thuộc công ty.

11.2        Hỗ trợ Giám đốc kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện các chiến lược, kế hoạch của công ty.

11.3        Thay mặt Giám đốc dự các cuộc họp khi được phân công. Hỗ trợ Giám đốc trong việc tiếp đối tác, khách hàng và chuẩn bị nội dung, tài liệu, phiên  dịch, …và các khâu chuẩn bị khác.

11.4        Kiểm tra các văn bản, tài liệu do các Ban, đơn vị khác trình trước khi Giám đốc phê duyệt. Kiểm tra và trả lời các thư giao dịch điện tử (email) theo chỉ đạo của Giám đốc.

11.5        Trợ giúp BGĐ trong việc thiết lập và duy trì các mối quan hệ đối ngoại trong và ngoài nước.

Điều 12. Các Trưởng Ban chuyên môn.

12.1          Trưởng ban chuyên môn là người trợ giúp cho Giám đốc trong việc điều hành hoạt động công ty theo từng lĩnh vực được phân công, chịu trách nhiệm về hiệu quả đối với công việc, các tài sản và các nguồn lực được giao. Trưởng ban chuyên môn phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc công ty và pháp luật đối với những sai phạm (nếu có) xảy ra do thiếu trách nhiệm trong quá trình quản lý của mình.

12.2        Các Trưởng ban chuyên môn được chọn phải có trình độ, kinh nghiệm chuyên môn, kiến thức về quản lý, điều hành doanh nghiệp, quản lý kinh doanh, có kiến thức nhất định về pháp luật hiện hành và khả năng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

12.3        Trưởng ban chuyên môn có quyền tham gia ý kiến với Giám đốc về các hoạt động của công ty nhưng với tinh thần chấp hành và quyền quyết định cuối cùng thuộc về Giám đốc. Trường hợp bức xúc hợp lý và có cơ sở, Trưởng phòng  chuyên môn có thể bảo lưu ý kiến của mình bằng văn bản và lưu tại Phòng Hành chính công ty.

12.4        Trưởng ban chuyên môn có quyền lập kế hoạch nhân sự, điều động, đề nghị bổ nhiệm, quyết định phân công cho các nhân viên thuộc quyền để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhưng không được trái với quy định của công ty và của pháp luật

Chương III

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÁC BAN CHUYÊN MÔN

BAN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

Điều 13. Cơ cấu tổ chức Ban Hành chính – Nhân sự:

13.1        Trưởng ban Hành chính – Nhân sự là thủ trưởng của Ban, do Giám đốc công ty quyết định bổ nhiệm bằng văn bản, chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Phòng.

13.2        Cơ cấu tổ chức Ban Hành chính - Nhân sự gồm : Trưởng ban và các nhân viên tuỳ theo yêu cầu. (Ai ????)

13.3        Tham mưu, giúp việc Giám đốc trong việc điều hành và đốc công ty quyết định bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự. Trưởng ban nghiệp vụ chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban theo chức năng, nhiệm vụ được trưởng phòng phân công.

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Điều 14. Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tài chính-Kế toán:

Là bộ phận trực thuộc, chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của Giám đốc công ty theo quy chế tổ chức và hoạt động của Ban, có các chức năng và nhiệm vụ chính như sau :

14.1        Thiết lập hệ thống sổ sách, ghi chép, kiểm tra theo dõi, bổ sung cập nhật số liệu thông tin phục vụ cho công tác kế toán của công ty.

14.2        Xây dựng chế độ và phương pháp hạch toán kế toán tài chính cho công ty và các đơn vị trực thuộc có liên quan.

14.3        Thường xuyên kiểm tra và thông tin cho Giám đốc công ty về tình hình vốn, tài chính, tiền mặt.

14.4        Tổ chức thực hiện công tác tài vụ và lưu chuyển chứng từ theo quy định.

14.5        Quản lý theo dõi hồ sơ, chứng từ và sổ sách kế toán về tài sản, vật tư, trang thiết bị, hàng hóa tồn kho,... Thực hiện việc kiểm kê, tổng hợp số liệu, đánh giá và thông tin cho  giám đốc. Quản lý toàn bộ biểu mẫu kế toán, hóa đơn tài chính và toàn bộ chứng từ kế toán theo quy định; bảo quản các dữ liệu điện tử phục vụ cho công tác kế toán thông kê.

14.6        Quản lý, theo dõi về công nợ, chi phí, thuế. Tham mưu Giám đốc về nghiệp vụ chuyên môn cho từng lĩnh vực có liên quan.

14.7        Thực hiện các báo cáo tài chính, báo cáo nhanh,... và thực hiện việc giải thích theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.

14.8        Nghiên cứu, phân tích, đánh giá về công tác kế toán tài vụ, hiệu quả hệ thống quản lý sổ sách kế toán, các vấn đề liên quan và kịp thời thông tin và tham mưu cho  giám đốc để điều hòa đảm bảo cho hoạt động lành mạnh và tính minh bạch của công ty.

BAN ĐẦU TƯ

Điều 15. Chức năng, nhiệm vụ Ban Đầu tư:

Là bộ phận chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của Giám đốc công ty theo quy chế, có các chức năng và nhiệm vụ chính như sau:

15.1        Khai thác, quản trị, sử dụng, điều hòa một cách tối ưu các nguồn tài chính của công ty để đem lại hiệu quả cho công ty.

15.2        Lập kế hoạch, phương án thực hiện và theo dõi về nguồn vốn và tài chính, nhu cầu tiền mặt, lưu chuyển tiền mặt cho hoạt động kinh doanh của công ty trong từng thời kỳ.

15.3        Chịu trách nhiệm và tham mưu  giám đốc công ty việc quản lý vốn góp của công ty tại các công ty con, công ty liên doanh, liên kết (nếu có).

15.4        Đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển nguồn vốn cho công ty và các công ty con.

15.5        Điều phối các báo cáo, thông tin tài chính công ty và cung cấp thông tin tài chính cho các cấp quản lý và các nhà đầu tư.

15.6        Giữ vai trò nòng cốt phối hợp với các Giám đốc chuyên môn giúp  giám đốc trong công tác nghiên cứu triển khai, lập kế hoạch hoạt động kinh doanh (hàng tháng, quý, năm) và lập các báo cáo kết quả hoạt động theo quy định.

BAN  TƯ VẤN PHÁP LÝ

Điều 16. Chức năng nhiệm vụ Ban Tư vấn pháp lý :

Là bộ phận trực thuộc Giám đốc, chịu sự quản lý và điều hành chung của Giám đốc theo quy chế, có các chức năng và nhiệm vụ chính như sau :

16.1        Tư vấn và hỗ trợ pháp lý về các qui định pháp luật của nước sở tại cho cộng đồng và doanh nghiệp có nhu cầu. Cụ thể tư vấn và hỗ trợ để hợp pháp hóa giấy tờ tùy thân, các loại giấy tờ khác liên quan để tạo điều kiện đi lại và làm ăn buôn bán cho Cộng đồng Việt nam và các nước khác có nhu cầu.

16.2        Thường xuyên giữ mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính quyền của nước sở tại để kịp thời nắm bắt thông tin và các quy định mới phục vụ cho công tác tư vấn;

16.3        Tham mưu cho Giám đốc ra các văn bản chỉ đạo về công tác tư vấn và các dịch vụ liên quan;

BAN QUẢN LÝ CHỢ

Điều 17. Cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Chợ :

17.1        Trưởng Ban Quản lý Chợ là thủ trưởng của Ban, do  giám đốc bổ nhiệm bằng văn bản, chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban.

17.2        Cơ cấu tổ chức Ban gồm Trưởng Ban và các vị trí quản lý chuyên môn do Trưởng Ban đề xuất tùy theo nhu cầu và tính chất công việc.

17.3        Ban làm việc theo kế hoạch kinh doanh tháng được duyệt và chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc.

17.4        Trong trường hợp Trưởng Ban đi vắng, sẽ ủy quyền cho 01 cán bộ trong Ban hoặc do Ban  giám đốc phân công phụ trách.

Điều 18. Chức năng nhiệm vụ Ban Quản lý Chợ :

18.1        Tổ chức quản lý và thực hiện các hoạt động kinh doanh đối với các chỗ bán hàng và kinh doanh dịch vụ thuộc quyền quản lý của công ty.

18.2        Trực tiếp quản lý và theo dõi thu tiền thuê chỗ hàng tháng của khách hàng. Chủ động giao dịch và là đầu mối tiếp nhận giải quyết các nguyện vọng của khách hàng liên quan chức năng nhiệm vụ được giao.

18.3        Lập kế hoạch, trình Ban Giám Đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc sửa chữa, xây mới nhằm tăng cường trang thiết bị, đảm bảo hoạt động của khu chợ an toàn, văn minh, hiệu quả, đặc biệt đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

18.4        Báo cáo tiến độ và các vấn đề của dự án do GĐ phân công tổ chức triển khai;

18.5        Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc người buôn bán thực hiện đúng quy định của chợ về kinh doanh và dịch vụ thương mại.

18.6        Chủ động triển khai các hoạt động marketing phục vụ kế hoạch kinh doanh trong tháng cũng như thường xuyên theo dõi tình hình biến động về nhu cầu chổ bán hàng kịp thời báo cáo Ban Giám Đốc.

18.7        Quản lý các tài liệu và hồ sơ liên quan chức năng, nhiệm vụ được giao.

BAN QUẢN LÝ NHÀ Ở

Điều 19.  Cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Nhà ở:

19.1        Trưởng Ban Quản lý Nhà ở là thủ trưởng của Ban, do Giám đốc bổ nhiệm bằng văn bản, chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban.

19.2        Cơ cấu tổ chức Ban gồm Trưởng Ban và các vị trí quản lý chuyên môn do Trưởng Ban đề xuất tùy theo nhu cầu và tính chất công việc.

19.3        Ban làm việc theo kế hoạch kinh doanh tháng được duyệt và chỉ đạo trực tiếp của Ban  giám đốc.

19.4        Trong trường hợp Trưởng Ban đi vắng, sẽ ủy quyền cho 01 cán bộ trong Ban hoặc do Ban Giám đốc phân công phụ trách.

Điều 20 : Chức năng nhiệm vụ Ban Quản lý Nhà ở :

20.1        Quản lý toàn bộ các chỗ cho thuê nhà để ở và văn phòng làm việc (sau đây gọi tắt là thuê nhà) thuộc quyền quản lý của công ty.

20.2        Trực tiếp quản lý và theo dõi thu tiền thuê chỗ hàng tháng và chủ động giao dịch, tiếp nhận giải quyết các nguyện vọng của khách hàng liên quan việc thuê nhà.

20.3        Quản lý nơi ở đảm bảo yêu cầu vệ sinh, văn minh và tuân thủ đúng quy định về thủ tục giấy tờ, an ninh phòng cháy, chữa cháy, về số lượng người ở trong căn hộ.

20.4        Lập kế hoạch, trình Ban TGĐ duyệt và tổ chức thực hiện việc sửa chữa, xây mới nhằm tăng cường trang thiết bị, đảm bảo hoạt động của khu nhà ở an toàn, văn minh.

20.5        Tổ chức chủ động triển khai các hoạt động marketing phục vụ kế hoạch kinh doanh trong tháng cũng như thường xuyên theo dõi tình hình biến động về nhu cầu nhà ở kịp thời báo cáo Ban TGĐ.

20.6        Quản lý các tài liệu và hồ sơ khách hàng thuê chỗ và tình hình biến động nhân khẩu.

20.7        Quản lý hệ thống mạng internet và các dịch vụ liên quan phục vụ nhu cầu người dân.

BAN QUẢN LÝ KHO

Điều 21. Cơ cấu tổ chức Ban Quản lý kho:

21.1        Trưởng Ban Quản lý kho là thủ trưởng của Ban, do Giám đốc bổ nhiệm bằng  văn   bản, chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban.

21.2        Cơ cấu tổ chức Ban gồm Trưởng Ban và các vị trí quản lý chuyên môn do Trưởng Ban đề xuất tùy theo nhu cầu và tính chất công việc.

21.3        Ban làm việc theo kế hoạch kinh doanh tháng được duyệt và chỉ đạo trực tiếp của Ban  giám đốc.

21.4        Trong trường hợp Trưởng Ban đi vắng, sẽ ủy quyền cho 01 cán bộ trong Ban hoặc do Ban Giám đốc phân công phụ trách.

Điều 22 : Chức năng nhiệm vụ Ban Quản lý kho :

22.1        Quản lý toàn bộ các chỗ cho thuê làm kho chứa hàng hóa (sau đây gọi tắt là kho) thuộc quyền quản lý của công ty.

22.2        Chủ động giao dịch và là đầu mối tiếp nhận giải quyết các nguyện vọng của khách hàng liên quan chức năng nhiệm vụ được giao.

22.3        Trực tiếp quản lý và theo dõi thu tiền thuê chỗ hàng tháng của khách hàng.

22.4        Quản lý nơi chứa hàng đảm bảo yêu cầu vệ sinh, quy trình lấy hàng và tuân thủ đúng quy định về thủ tục giấy tờ, an ninh phòng cháy, chữa cháy.

22.5        Lập kế hoạch, trình Ban Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc sửa chữa các kho bị hư hỏng.

22.6        Quản lý các tài liệu và hồ sơ khách hàng thuê kho và tình hình biến động về nhu cầu kho chứa hàng, kịp thời báo cáo Ban Giám đốc.

22.7        Định kỳ hàng tuần cập nhật thông tin và báo cáo Ban Giám đốc các hoạt động của Ban.

BAN KIỂM TRA

Điều 23 : Chức năng nhiệm vụ Ban Kiểm tra:

23.1        Ban Kiểm tra do Ban Giám đốc cử ra có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách chứng từ liên quan tới kế toán và báo cáo tài chính vv.

23.2        Trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, Ban Kiểm tra có quyền yêu cầu mọi thành viên trong Công ty và các ban cung cấp mọi thông tin, tài liệu, chứng từ liên quan đến những vấn đề thuộc phạm vi kiểm tra của Ban nhưng không gây gián đoạn các hoạt động hàng ngày của công ty.

23.3        Thẩm định báo cáo tài chính hàng qúy, hàng tháng của công ty, kiểm tra từng vấn  đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của ban Giám đốc

23.4        Báo cáo định kỳ 3 tháng 1 lần chính xác, trung thực và hợp pháp các ghi chép, lưu trữ chứng từ và sổ kế toán, báo cáo tài chính, các báo cáo khác của công ty.

CHƯƠNG IV
KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT

Điều 24 : Việc khen thưởng kỷ luật được thực hiện theo nội qui Công ty và quy chế khen thưởng kỷ luật do Công ty ban hành. Các Ban chuyên môn và Trợ lý Giám đốc có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo quy chế

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25 : Các Ban chuyên môn và Trợ lý Giám đốc có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo quy chế. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh hoặc chưa phù hợp cần bổ sung hoặc sửa đổi sẽ báo cáo  Giám đốc điều chỉnh bổ sung.

Điều 26 : Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Ekaterinbua ngày 29.03.2010

Giám Đốc

Lê Thành Độ

(đã ký và đóng dấu)

Cập nhật ngày Thứ tư, 23 Tháng 9 2015 20:50
 

Comments   

 
0 #706 -designer boxes 2018-11-15 16:55
I was wondering if you ever thought of changing the
page layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so people
could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two
pictures. Maybe you could space it out better?


My site -designer boxes: http://cristianjxkx25703.affiliatblogger.com/17552172/mode-unternehmen-nizza-burgunder-schultertasche
 
 
0 #705 live22 download 2018-11-15 15:26
I know this site gives quality dependent content and additional data, is there
any other web site which gives these kinds of information in quality?
 
 
0 #704 ace333 apk download 2018-11-15 11:25
We are a group of volunteers and opening a new scheme
in our community. Your site provided us with valuable information to work on. You've done an impressive job and our whole community will be grateful
to you.
 
 
0 #703 winter boots 2018-11-15 00:46
That is very attention-grabb ing, You are
an excessively skilled blogger. I have joined your feed and look ahead
to in search of more of your magnificent post. Additionally, I've shared your site
in my social networks

Here is my site ... winter boots: http://showshoes5.seesaa.net/article/462207948.html
 
 
0 #702 rollex11 download 2018-11-14 12:04
Get to learn different effective SEO options. They must
not sound awkward at all or you'll give your readers bad reading
experience. Nowadays Do not try to laser target prospects.
 
 
0 #701 Still Love 2018-11-13 05:30
What's Taking place i'm new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively useful and it has
aided me out loads. I am hoping to give a contribution Still Love: http://Forumlegacydragonmt2.Altervista.org/index.php?page=User&userID=24037
 
 
0 #700 918 Kiss 2018-11-10 18:19
Good day! I know this is kinda off topic nevertheless I'd figured I'd
ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest
writing a blog post or vice-versa? My blog discusses a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each
other. If you happen to be interested feel free to shoot me an email.
I look forward to hearing from you! Wonderful
blog by the way!
 
 
0 #699 ace333 apk 2018-11-10 16:07
However, it is often a business that could require often of work and enthusiasm.

It demonstrates you are a trusted expert about them. Note of caution: maintain your list
excited.
 
 
0 #698 sky777 test id 2018-11-09 20:10
I like the helpful information you supply
to your articles. I will bookmark your blog and test again right
here regularly. I'm fairly certain I will learn a lot of new stuff right right
here! Good luck for the next!
 
 
0 #697 rollex11 login 2018-11-09 09:13
Hello Dear, are you really visiting this web site
daily, if so after that you will definitely get fastidious knowledge.
 
 
0 #696 Scarpe Isabel Marant 2018-11-09 05:22
Wow! In the end I got a web site from where I be capable of really take useful facts
regarding my study and knowledge.

Here is my blog ... Scarpe Isabel Marant: http://conseil-carrelage35.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=383
 
 
0 #695 rieker outlet store 2018-11-06 22:04
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you
penning this write-up and also the rest of the website is extremely good.


Take a look at my web page :: rieker outlet store: https://chokdeesoft.com/?p=259
 
 
0 #694 Rieker Sabot 2018-11-06 02:14
I've learn some good stuff here. Certainly price bookmarking for
revisiting. I surprise how much attempt you place to create this type of fantastic informative website.


Review my web page Rieker Sabot: http://www.euroconf.ro/?p=5904
 
 
0 #693 Golden Goose Damen 2018-11-05 10:54
Hi, Neat post. There is a problem together with your web site in internet explorer, might test this?
IE nonetheless is the market chief and a good component of other people will omit your magnificent writing because of this problem.


My web blog - Golden Goose Damen: http://rudodebo1985.blogginger.com/?p=5
 
 
0 #692 BestRocky 2018-11-03 08:39
I see you don't monetize your site, don't
waste your traffic, you can earn extra bucks every month.
You can use the best adsense alternative for any type of website (they approve all websites), for more info simply search in gooogle:
boorfe's tips monetize your website
 
 
0 #691 MarianJuicy 2018-11-02 20:48
Hello. I see that you don't update your website too
often. I know that writing articles is time consuming and boring.
But did you know that there is a tool that allows
you to create new posts using existing content (from
article directories or other websites from your niche)?

And it does it very well. The new articles are high quality and
pass the copyscape test. Search in google and try:
miftolo's tools
 
 
0 #690 Golden Goose Women 2018-10-31 17:25
Right away I am going to do my breakfast, later than having
my breakfast coming yet again to read other news.

Take a look at my site ... Golden Goose Women: http://marcosfsf58136.xzblogs.com/9152637/relieve-per-little-challenges-and-worry-with-mbt-shoes
 
 
0 #689 rieker outlet store 2018-10-31 00:32
Hi there just wanted to give you a quick heads up.
The text in your post seem to be running off the screen in Internet explorer.

I'm not sure if this is a formatting issue or something to do
with browser compatibility but I thought I'd post to let
you know. The style and design look great though! Hope you
get the issue solved soon. Many thanks

Also visit my webpage; rieker outlet store: http://beckettbobn81469.amoblog.com/why-clothes-are-worthwhile-for-splendid-shoe-fixture-11489491
 
 
0 #688 sample shoes 2018-10-29 05:39
Wow, this article is nice, my younger sister is
analyzing these kinds of things, thus I am going to let know her.


Here is my web page: sample shoes: http://gamiao1979.blogginger.com/?p=8
 
 
0 #687 seo expert salary 2018-10-28 13:36
Working from your home can furthermore be convenient,
it additionally be somewhat fun. You should
master web design (I examine recommend it, but you might). Browsers do not all work exactly aren't.
 
 
0 #686 Under Armour España 2018-10-27 18:55
I am in fact thankful to the holder of this web page who has shared this impressive piece of writing at here.


my weblog - Under
Armour España: http://codybsgv14703.blogofoto.com/9464181/c-mo-hacia-la-compra-de-bolsos-de-charol
 
 
0 #685 make rieker 2018-10-26 11:20
Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I'll just sum it up what I wrote
and say, I'm thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring
blog blogger but I'm still new to everything. Do you have any points for beginner blog writers?
I'd definitely appreciate it.

Here is my page :: make rieker: http://kogaria1976.blogginger.com/?p=8
 
 
0 #684 adidas Barricade 2018-10-25 03:18
Its like you read my mind! You seem to understand
a lot approximately this, like you wrote the book in it or something.
I feel that you simply can do with some % to power the message
home a bit, but other than that, that is magnificent blog.
An excellent read. I'll certainly be back.

Here is my web blog adidas Barricade: http://www.mountainvalleyretreats.com.au/?p=797
 
 
0 #683 rieker outlet uk 2018-10-23 15:34
I loved as much as you'll receive carried out right here.
The sketch is attractive, your authored material stylish.
nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following.
unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside
case you shield this increase.

Also visit my website - rieker outlet uk: http://cosasdeinteres.com.ve/?p=694
 
 
0 #682 rieker sandals 2016 2018-10-23 14:09
Generally I do not learn post on blogs, but I would like to say that this
write-up very compelled me to check out and do it!
Your writing taste has been surprised me. Thank you, quite
great post.

Feel free to visit my webpage ... rieker sandals 2016: http://jamthailand.com/index.php?option=com_content&view=article&id=30
 
 
0 #681 rieker outlet uk 2018-10-23 08:28
Hello! Do you know if they make any plugins to
help with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing
very good gains. If you know of any please share.
Thank you!

Here is my blog post: rieker outlet uk: https://ameblo.jp/festmabepe1972/entry-12411336714.html
 
 
0 #680 rieker sandals 2016 2018-10-23 05:29
What i do not understood is in truth how you are no longer actually a
lot more well-liked than you might be right now.
You're so intelligent. You realize thus considerably in terms of this matter, produced me individually
imagine it from numerous varied angles. Its like
men and women don't seem to be fascinated until it's something to accomplish with Lady gaga!

Your own stuffs great. All the time take care of it up!

Visit my webpage :: rieker sandals 2016: http://brincasoftware.com/index.php?option=com_content&view=article&id=476
 
 
0 #679 rieker outlet uk 2018-10-22 21:15
Thanks a lot for sharing this with all people you actually realize what you're talking approximately!
Bookmarked. Kindly also visit my site =). We will have a link change agreement between us

my web page rieker outlet uk: http://holdenvkzo82480.timeblog.net/9101528/wear-talent-shoes-up-to-be-yourself
 
 
0 #678 store costume 2018-10-22 19:43
Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked
submit my comment didn't appear. Grrrr... well
I'm not writing all that over again. Anyways, just wanted to say wonderful blog!Here is my website ... store costume: http://nohoroga1975.blogginger.com/?p=8
 
 
0 #677 business owners 2018-10-22 15:11
Hello to every one, the contents present at this website are really awesome for
people knowledge, well, keep up the good work fellows.


Here is my web page business owners: http://horonn1983.blogginger.com/?p=8
 
 
0 #676 men favor rieker 2018-10-21 03:06
Inspiring quest there. What happened after?
Good luck!

my web blog :: men favor rieker: http://kumaen1973.blogginger.com/?p=8
 
 
0 #675 ElizaJuicy 2018-10-21 01:07
Hello. I see that you don't update your website too often. I know that writing posts is boring and time consuming.

But did you know that there is a tool that allows you to create new articles using existing content (from
article directories or other websites from your niche)? And it does it
very well. The new posts are unique and pass the copyscape test.

Search in google and try: miftolo's tools
 
 
0 #674 hygjylcsc.com 2018-10-20 17:31
Em p. b. fazendo em cada círculo de corr.
 
 
0 #673 home fashion 2018-10-18 16:14
Hola! I've been reading your site for a while now and
finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Huffman Texas!
Just wanted to mention keep up the great work!

my blog :: home fashion: http://gotoshin1982.blogginger.com/?p=8
 
 
0 #672 rieker sandals 2016 2018-10-17 20:17
I want to to thank you for this fantastic read!!
I absolutely enjoyed every little bit of it.
I have got you bookmarked to check out new things you post…

Here is my website ... rieker sandals 2016: http://rausachyenmy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57
 
 
0 #671 rieker outlet store 2018-10-16 14:56
Hello colleagues, its enormous paragraph regarding teachingand completely defined,
keep it up all the time.

Here is my blog post: rieker
outlet store: http://troykzna36924.blogs-service.com/9114964/discount-aura-jordan-shoes
 
 
0 #670 web design zurich 2018-10-14 06:32
What number of pages end up being on the device?
Your title tag ought to unique, and keyword preoccupied with every page on your website.
At first glance it seemed the best way to make a quick
buck.
 
 
0 #669 rieker outlet store 2018-10-11 19:05
First of all I want to say terrific blog! I had a quick question that
I'd like to ask if you do not mind. I was curious to find out how you center
yourself and clear your head before writing. I have had trouble clearing my mind in getting my thoughts out there.
I do take pleasure in writing however it just seems
like the first 10 to 15 minutes tend to be lost just trying to figure out how to
begin. Any suggestions or hints? Many thanks!


my website; rieker outlet store: http://xn--b1axgdf5j.xn--j1amh/index.php?option=com_content&view=article&id=41
 
 
0 #668 men favor rieker 2018-10-11 15:45
It's going to be finish of mine day, however before finish I am reading this enormous article to
increase my experience.

My blog - men favor rieker: http://keinsa1987.blogginger.com/?p=8
 
 
0 #667 chollay.com 2018-10-09 23:50
Hi! I just would like to offer you a big thumbs up for the excellent information you have got right here on this post.
I'll be coming back to your website for more soon.

Also visit my web-site - chollay.com: http://chollay.com/read_blog/70302/uri-geller:-psychic-spoon-bender-or-trickster?
 
 
0 #666 mobile casino video 2018-10-09 06:51
If you think of the casino malaysia as a way to live, then you
sure become hooked. There are times the parlay can be decent
and even a very good bet.
 
 
0 #665 BDS Acoda 2018-10-09 00:16
No matter if some one searches for his required thing, so
he/she wishes to be available that in detail, so that thing is maintained over here.


My website; BDS Acoda: https://www.acoda.vn
 
 
0 #664 ropa sexy de hombre 2018-10-08 14:07
I've been exploring for a bit for any high-quality articles
or weblog posts in this sort of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site.

Reading this info So i'm glad to express that I've an incredibly good uncanny feeling I discovered just what I needed.
I most indisputably will make certain to don?t disregard this website
and give it a look on a continuing basis.

my page - ropa sexy de hombre: https://www.calzoncilloscalvinkleinbaratos.com/
 
 
0 #663 calzoncillos calvin 2018-10-08 13:05
Hi there! I'm at work browsing your blog from my new iphone!
Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
Keep up the excellent work!

my homepage - calzoncillos calvin: http://autoentsorgen.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=25
 
 
0 #662 online marketing 2018-10-08 07:28
Nice blog, i like to refer you site to our website. tq
 
 
0 #661 choraovatvn.com 2018-10-07 19:45
Amazing blog! Do you have any tips for aspiring writers? I'm planning to start
my own website soon but I'm a little lost on everything.
Would you suggest starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many
choices out there that I'm completely overwhelmed ..
Any tips? Thank you!
 
 
0 #660 muacanhogiare.net 2018-10-06 17:15
Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I've really enjoyed surfing around your
blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed
and I hope you write again very soon!
 
 
0 #659 bikini hombre 2018-10-05 03:14
Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem
to get there! Cheers

Here is my website: bikini
hombre: https://www.calzoncilloscalvinkleinbaratos.com/
 

Add comment

TÌNH NGƯỜI XA XỨ

alt

           hoi dn nga

hdh ha tinh

ĐỐI TÁC

THỜI TIẾT

Dành cho quảng cáo

 

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday661
mod_vvisit_counterYesterday944
mod_vvisit_counterAll2600571

Liên Kết Website

Đăng nhập