Home Giới thiệu
Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Pacific PDF. In Email
Viết bởi Ninh Anh Tuấn   
Thứ năm, 28 Tháng 3 2013 13:57

QUYCHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH PACIFIC

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 : Quy chế tổ chức và hoạt động công ty là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho công ty được điều hành và hoạt động một cách có hiệu quả nhất để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của tất cả thành viên trong công ty.

Điều 2 : Bộ máy điều hành là cơ quan trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh, triển khai thực hiện các kế hoạch của Ban Giám đốc. Trực tiếp khai thác có hiệu quả các nguồn lực của công ty. Bộ máy điều hành của công ty được cụ thể hóa tại Chương II quy chế. Bộ máy điều hành công ty chịu trách nhiệm về mọi hoạt động thường xuyên của công ty, về hiệu quả phát triển kinh doanh và lợi nhuận, lợi ích của công ty.

Điều 3 : Giám đốc là đại diện pháp nhân của công ty, là người điều hành chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về  mọi hoạt động của công ty.

Điều 4 : Giám đốc điều hành theo chế độ thủ trưởng, tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động của công ty và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Điều 5 : Ban điều hành công ty gồm  Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban và Kế toán trưởng công ty.  Giám đốc phân công và ủy quyền cho Phó Giám đốc phụ trách một số lĩnh vực hoạt động phù hợp với theo quy chế công ty. Trong trường hợp đi vắng,  Giám đốc ủy quyền cho Phó Giám đốc làm nhiệm vụ trực điều hành. Bộ máy giúp việc Ban điều hành gồm các Trưởng Ban của công ty.

Điều 6 :  Giám đốc là người duy nhất có quyền ký hợp đồng lao động và các quyền khác đối với người lao động và là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật của công ty.

Điều 7 : Trường hợp kiêm nhiệm các chức danh công việc, quyền và nghĩa vụ phải được thực hiện đầy đủ theo bảng mô tả công việc của vị trí chức danh kiêm nhiệm, trừ trường hợp  giám đốc có quy định khác.

 

 

 

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Điều 8 : Giám đốc công ty :

8.1        Có quyền quyết định cao nhất về đường lối, biện pháp hoạt động sản xuất kinh doanh, các vấn đề về thị trường, đối tác,... của công ty nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận và phát triển công ty.

8.2        Quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm tất cả các chức danh trong bộ máy điều hành của công ty. Việc quyết định bổ nhiệm được tiến hành song song với công tác tổ chức phân công trên cơ sở Giám đốc phê duyệt bảng mô tả công việc cho từng vị trí chức danh.

8.3        Lập, triển khai, điều hành kế hoạch kinh doanh và duy trì mọi hoạt động thường xuyên đảm bảo hiệu quả công ty. Giám đốc là người chịu trách nhiệm chính về lợi nhuận công ty và các nghĩa vụ theo pháp luật

8.4        Quyết định lương và các chế độ khác cho toàn thể cán bộ, nhân viên công ty.

Điều 9 : Phó giám đốc công ty phụ trách chợ:

9.1        Phó giám đốc phụ trách chợ là người giúp việc cho Giám đốc quản lý và điền hành toàn bộ nhân viên và công việc trên địa bàn chợ, kho tàng, nhà ở như cho thuê công, chỗ ở, chỗ bán hàng và kho tàng, vv..,

9.2        Phó giám đốc phụ trách chợ kiêm quản lý và điều hành các nhà ăn, nhà hàng, quán ăn và các dịch vụ liên quan tới dịch vụ ăn uống của công ty.

9.3        Phó giám đốc phụ trách chợ phải thường xuyên báo cáo cho Giám đốc về hoạt động kinh doanh trên địa bàn chợ và dịch vụ ăn uống.

9.4        Chủ động tổ chức triển khai hoạt động theo kế hoạch và chịu trách nhiệm trước  giám đốc về mọi công việc trên địa bàn chợ và dịch vụ ăn uống.

9.5        Được quyền thay mặt Giám đốc công ty chỉ đạo và điều hành trực tiếp các công việc đã được Giám đốc phân công thông qua bộ máy điều hành của công ty và quy chế này.

9.6        Theo dõi, đôn đốc các bộ phận thực hiện các chương trình, kế hoạch đã được Giám đốc duyệt. Xây dựng báo cáo, kiểm điểm công tác tháng, quý, năm và các báo cáo khác trình lên Giám đốc.

Điều 10 : Kế toán trưởng công ty :

10.1        Kế toán trưởng công ty thông qua sự tham vấn của Giám đốc tài chính, chịu trách nhiệm lập các báo cáo kế toán, tài chính theo yêu cầu của các cơ quan hữu quan và phục vụ cho công tác điều hành, quản trị công ty theo yêu cầu của Giám đốc.

10.2        Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Kế toán trưởng phải tuân thủ theo các quy định về chuẩn mực kế toán, đạo đức nghề nghiệp và quy định của pháp luật về tài chính, kế toán.

10.3        Một số công tác cụ thể bắt buộc như sau:

10.3.1      Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thiết lập, ghi chép sổ sách kế toán một cách hiệu quả, thường xuyên kiểm tra, theo dõi các nghiệp vụ kế toán công ty.

10.3.2      Giúp  Giám đốc và Cán bộ tài chính (nếu có) xây dựng các phương án dự trù ngân sách tài chính, lập và sử dụng các quỹ, các báo cáo tài chính nội bộ,...

Điều 11. Trợ lý Giám đốc:

11.1        Giúp Giám đốc tổng hợp, đánh giá tình tình hoạt động của các Ban, đơn vị trực thuộc công ty.

11.2        Hỗ trợ Giám đốc kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện các chiến lược, kế hoạch của công ty.

11.3        Thay mặt Giám đốc dự các cuộc họp khi được phân công. Hỗ trợ Giám đốc trong việc tiếp đối tác, khách hàng và chuẩn bị nội dung, tài liệu, phiên  dịch, …và các khâu chuẩn bị khác.

11.4        Kiểm tra các văn bản, tài liệu do các Ban, đơn vị khác trình trước khi Giám đốc phê duyệt. Kiểm tra và trả lời các thư giao dịch điện tử (email) theo chỉ đạo của Giám đốc.

11.5        Trợ giúp BGĐ trong việc thiết lập và duy trì các mối quan hệ đối ngoại trong và ngoài nước.

Điều 12. Các Trưởng Ban chuyên môn.

12.1          Trưởng ban chuyên môn là người trợ giúp cho Giám đốc trong việc điều hành hoạt động công ty theo từng lĩnh vực được phân công, chịu trách nhiệm về hiệu quả đối với công việc, các tài sản và các nguồn lực được giao. Trưởng ban chuyên môn phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc công ty và pháp luật đối với những sai phạm (nếu có) xảy ra do thiếu trách nhiệm trong quá trình quản lý của mình.

12.2        Các Trưởng ban chuyên môn được chọn phải có trình độ, kinh nghiệm chuyên môn, kiến thức về quản lý, điều hành doanh nghiệp, quản lý kinh doanh, có kiến thức nhất định về pháp luật hiện hành và khả năng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

12.3        Trưởng ban chuyên môn có quyền tham gia ý kiến với Giám đốc về các hoạt động của công ty nhưng với tinh thần chấp hành và quyền quyết định cuối cùng thuộc về Giám đốc. Trường hợp bức xúc hợp lý và có cơ sở, Trưởng phòng  chuyên môn có thể bảo lưu ý kiến của mình bằng văn bản và lưu tại Phòng Hành chính công ty.

12.4        Trưởng ban chuyên môn có quyền lập kế hoạch nhân sự, điều động, đề nghị bổ nhiệm, quyết định phân công cho các nhân viên thuộc quyền để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhưng không được trái với quy định của công ty và của pháp luật

Chương III

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÁC BAN CHUYÊN MÔN

BAN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

Điều 13. Cơ cấu tổ chức Ban Hành chính – Nhân sự:

13.1        Trưởng ban Hành chính – Nhân sự là thủ trưởng của Ban, do Giám đốc công ty quyết định bổ nhiệm bằng văn bản, chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Phòng.

13.2        Cơ cấu tổ chức Ban Hành chính - Nhân sự gồm : Trưởng ban và các nhân viên tuỳ theo yêu cầu. (Ai ????)

13.3        Tham mưu, giúp việc Giám đốc trong việc điều hành và đốc công ty quyết định bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự. Trưởng ban nghiệp vụ chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban theo chức năng, nhiệm vụ được trưởng phòng phân công.

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Điều 14. Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tài chính-Kế toán:

Là bộ phận trực thuộc, chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của Giám đốc công ty theo quy chế tổ chức và hoạt động của Ban, có các chức năng và nhiệm vụ chính như sau :

14.1        Thiết lập hệ thống sổ sách, ghi chép, kiểm tra theo dõi, bổ sung cập nhật số liệu thông tin phục vụ cho công tác kế toán của công ty.

14.2        Xây dựng chế độ và phương pháp hạch toán kế toán tài chính cho công ty và các đơn vị trực thuộc có liên quan.

14.3        Thường xuyên kiểm tra và thông tin cho Giám đốc công ty về tình hình vốn, tài chính, tiền mặt.

14.4        Tổ chức thực hiện công tác tài vụ và lưu chuyển chứng từ theo quy định.

14.5        Quản lý theo dõi hồ sơ, chứng từ và sổ sách kế toán về tài sản, vật tư, trang thiết bị, hàng hóa tồn kho,... Thực hiện việc kiểm kê, tổng hợp số liệu, đánh giá và thông tin cho  giám đốc. Quản lý toàn bộ biểu mẫu kế toán, hóa đơn tài chính và toàn bộ chứng từ kế toán theo quy định; bảo quản các dữ liệu điện tử phục vụ cho công tác kế toán thông kê.

14.6        Quản lý, theo dõi về công nợ, chi phí, thuế. Tham mưu Giám đốc về nghiệp vụ chuyên môn cho từng lĩnh vực có liên quan.

14.7        Thực hiện các báo cáo tài chính, báo cáo nhanh,... và thực hiện việc giải thích theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.

14.8        Nghiên cứu, phân tích, đánh giá về công tác kế toán tài vụ, hiệu quả hệ thống quản lý sổ sách kế toán, các vấn đề liên quan và kịp thời thông tin và tham mưu cho  giám đốc để điều hòa đảm bảo cho hoạt động lành mạnh và tính minh bạch của công ty.

BAN ĐẦU TƯ

Điều 15. Chức năng, nhiệm vụ Ban Đầu tư:

Là bộ phận chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của Giám đốc công ty theo quy chế, có các chức năng và nhiệm vụ chính như sau:

15.1        Khai thác, quản trị, sử dụng, điều hòa một cách tối ưu các nguồn tài chính của công ty để đem lại hiệu quả cho công ty.

15.2        Lập kế hoạch, phương án thực hiện và theo dõi về nguồn vốn và tài chính, nhu cầu tiền mặt, lưu chuyển tiền mặt cho hoạt động kinh doanh của công ty trong từng thời kỳ.

15.3        Chịu trách nhiệm và tham mưu  giám đốc công ty việc quản lý vốn góp của công ty tại các công ty con, công ty liên doanh, liên kết (nếu có).

15.4        Đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển nguồn vốn cho công ty và các công ty con.

15.5        Điều phối các báo cáo, thông tin tài chính công ty và cung cấp thông tin tài chính cho các cấp quản lý và các nhà đầu tư.

15.6        Giữ vai trò nòng cốt phối hợp với các Giám đốc chuyên môn giúp  giám đốc trong công tác nghiên cứu triển khai, lập kế hoạch hoạt động kinh doanh (hàng tháng, quý, năm) và lập các báo cáo kết quả hoạt động theo quy định.

BAN  TƯ VẤN PHÁP LÝ

Điều 16. Chức năng nhiệm vụ Ban Tư vấn pháp lý :

Là bộ phận trực thuộc Giám đốc, chịu sự quản lý và điều hành chung của Giám đốc theo quy chế, có các chức năng và nhiệm vụ chính như sau :

16.1        Tư vấn và hỗ trợ pháp lý về các qui định pháp luật của nước sở tại cho cộng đồng và doanh nghiệp có nhu cầu. Cụ thể tư vấn và hỗ trợ để hợp pháp hóa giấy tờ tùy thân, các loại giấy tờ khác liên quan để tạo điều kiện đi lại và làm ăn buôn bán cho Cộng đồng Việt nam và các nước khác có nhu cầu.

16.2        Thường xuyên giữ mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính quyền của nước sở tại để kịp thời nắm bắt thông tin và các quy định mới phục vụ cho công tác tư vấn;

16.3        Tham mưu cho Giám đốc ra các văn bản chỉ đạo về công tác tư vấn và các dịch vụ liên quan;

BAN QUẢN LÝ CHỢ

Điều 17. Cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Chợ :

17.1        Trưởng Ban Quản lý Chợ là thủ trưởng của Ban, do  giám đốc bổ nhiệm bằng văn bản, chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban.

17.2        Cơ cấu tổ chức Ban gồm Trưởng Ban và các vị trí quản lý chuyên môn do Trưởng Ban đề xuất tùy theo nhu cầu và tính chất công việc.

17.3        Ban làm việc theo kế hoạch kinh doanh tháng được duyệt và chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc.

17.4        Trong trường hợp Trưởng Ban đi vắng, sẽ ủy quyền cho 01 cán bộ trong Ban hoặc do Ban  giám đốc phân công phụ trách.

Điều 18. Chức năng nhiệm vụ Ban Quản lý Chợ :

18.1        Tổ chức quản lý và thực hiện các hoạt động kinh doanh đối với các chỗ bán hàng và kinh doanh dịch vụ thuộc quyền quản lý của công ty.

18.2        Trực tiếp quản lý và theo dõi thu tiền thuê chỗ hàng tháng của khách hàng. Chủ động giao dịch và là đầu mối tiếp nhận giải quyết các nguyện vọng của khách hàng liên quan chức năng nhiệm vụ được giao.

18.3        Lập kế hoạch, trình Ban Giám Đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc sửa chữa, xây mới nhằm tăng cường trang thiết bị, đảm bảo hoạt động của khu chợ an toàn, văn minh, hiệu quả, đặc biệt đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

18.4        Báo cáo tiến độ và các vấn đề của dự án do GĐ phân công tổ chức triển khai;

18.5        Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc người buôn bán thực hiện đúng quy định của chợ về kinh doanh và dịch vụ thương mại.

18.6        Chủ động triển khai các hoạt động marketing phục vụ kế hoạch kinh doanh trong tháng cũng như thường xuyên theo dõi tình hình biến động về nhu cầu chổ bán hàng kịp thời báo cáo Ban Giám Đốc.

18.7        Quản lý các tài liệu và hồ sơ liên quan chức năng, nhiệm vụ được giao.

BAN QUẢN LÝ NHÀ Ở

Điều 19.  Cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Nhà ở:

19.1        Trưởng Ban Quản lý Nhà ở là thủ trưởng của Ban, do Giám đốc bổ nhiệm bằng văn bản, chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban.

19.2        Cơ cấu tổ chức Ban gồm Trưởng Ban và các vị trí quản lý chuyên môn do Trưởng Ban đề xuất tùy theo nhu cầu và tính chất công việc.

19.3        Ban làm việc theo kế hoạch kinh doanh tháng được duyệt và chỉ đạo trực tiếp của Ban  giám đốc.

19.4        Trong trường hợp Trưởng Ban đi vắng, sẽ ủy quyền cho 01 cán bộ trong Ban hoặc do Ban Giám đốc phân công phụ trách.

Điều 20 : Chức năng nhiệm vụ Ban Quản lý Nhà ở :

20.1        Quản lý toàn bộ các chỗ cho thuê nhà để ở và văn phòng làm việc (sau đây gọi tắt là thuê nhà) thuộc quyền quản lý của công ty.

20.2        Trực tiếp quản lý và theo dõi thu tiền thuê chỗ hàng tháng và chủ động giao dịch, tiếp nhận giải quyết các nguyện vọng của khách hàng liên quan việc thuê nhà.

20.3        Quản lý nơi ở đảm bảo yêu cầu vệ sinh, văn minh và tuân thủ đúng quy định về thủ tục giấy tờ, an ninh phòng cháy, chữa cháy, về số lượng người ở trong căn hộ.

20.4        Lập kế hoạch, trình Ban TGĐ duyệt và tổ chức thực hiện việc sửa chữa, xây mới nhằm tăng cường trang thiết bị, đảm bảo hoạt động của khu nhà ở an toàn, văn minh.

20.5        Tổ chức chủ động triển khai các hoạt động marketing phục vụ kế hoạch kinh doanh trong tháng cũng như thường xuyên theo dõi tình hình biến động về nhu cầu nhà ở kịp thời báo cáo Ban TGĐ.

20.6        Quản lý các tài liệu và hồ sơ khách hàng thuê chỗ và tình hình biến động nhân khẩu.

20.7        Quản lý hệ thống mạng internet và các dịch vụ liên quan phục vụ nhu cầu người dân.

BAN QUẢN LÝ KHO

Điều 21. Cơ cấu tổ chức Ban Quản lý kho:

21.1        Trưởng Ban Quản lý kho là thủ trưởng của Ban, do Giám đốc bổ nhiệm bằng  văn   bản, chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban.

21.2        Cơ cấu tổ chức Ban gồm Trưởng Ban và các vị trí quản lý chuyên môn do Trưởng Ban đề xuất tùy theo nhu cầu và tính chất công việc.

21.3        Ban làm việc theo kế hoạch kinh doanh tháng được duyệt và chỉ đạo trực tiếp của Ban  giám đốc.

21.4        Trong trường hợp Trưởng Ban đi vắng, sẽ ủy quyền cho 01 cán bộ trong Ban hoặc do Ban Giám đốc phân công phụ trách.

Điều 22 : Chức năng nhiệm vụ Ban Quản lý kho :

22.1        Quản lý toàn bộ các chỗ cho thuê làm kho chứa hàng hóa (sau đây gọi tắt là kho) thuộc quyền quản lý của công ty.

22.2        Chủ động giao dịch và là đầu mối tiếp nhận giải quyết các nguyện vọng của khách hàng liên quan chức năng nhiệm vụ được giao.

22.3        Trực tiếp quản lý và theo dõi thu tiền thuê chỗ hàng tháng của khách hàng.

22.4        Quản lý nơi chứa hàng đảm bảo yêu cầu vệ sinh, quy trình lấy hàng và tuân thủ đúng quy định về thủ tục giấy tờ, an ninh phòng cháy, chữa cháy.

22.5        Lập kế hoạch, trình Ban Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc sửa chữa các kho bị hư hỏng.

22.6        Quản lý các tài liệu và hồ sơ khách hàng thuê kho và tình hình biến động về nhu cầu kho chứa hàng, kịp thời báo cáo Ban Giám đốc.

22.7        Định kỳ hàng tuần cập nhật thông tin và báo cáo Ban Giám đốc các hoạt động của Ban.

BAN KIỂM TRA

Điều 23 : Chức năng nhiệm vụ Ban Kiểm tra:

23.1        Ban Kiểm tra do Ban Giám đốc cử ra có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách chứng từ liên quan tới kế toán và báo cáo tài chính vv.

23.2        Trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, Ban Kiểm tra có quyền yêu cầu mọi thành viên trong Công ty và các ban cung cấp mọi thông tin, tài liệu, chứng từ liên quan đến những vấn đề thuộc phạm vi kiểm tra của Ban nhưng không gây gián đoạn các hoạt động hàng ngày của công ty.

23.3        Thẩm định báo cáo tài chính hàng qúy, hàng tháng của công ty, kiểm tra từng vấn  đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của ban Giám đốc

23.4        Báo cáo định kỳ 3 tháng 1 lần chính xác, trung thực và hợp pháp các ghi chép, lưu trữ chứng từ và sổ kế toán, báo cáo tài chính, các báo cáo khác của công ty.

CHƯƠNG IV
KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT

Điều 24 : Việc khen thưởng kỷ luật được thực hiện theo nội qui Công ty và quy chế khen thưởng kỷ luật do Công ty ban hành. Các Ban chuyên môn và Trợ lý Giám đốc có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo quy chế

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25 : Các Ban chuyên môn và Trợ lý Giám đốc có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo quy chế. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh hoặc chưa phù hợp cần bổ sung hoặc sửa đổi sẽ báo cáo  Giám đốc điều chỉnh bổ sung.

Điều 26 : Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Ekaterinbua ngày 29.03.2010

Giám Đốc

Lê Thành Độ

(đã ký và đóng dấu)

Cập nhật ngày Thứ tư, 23 Tháng 9 2015 20:50
 

Comments   

 
0 #514 sua chua dieu hoa 2018-07-22 12:39
Hello, i believe that i saw you visited my weblog so i got here to return the
want?.I'm trying to find issues to improve my web site!I guess its good enough
to use some of your ideas!!
 
 
0 #513 Fares 2018-07-20 00:55
Hello there I am so thrilled I found your website, I really
found you by accident, while I was looking on Askjeeve for something else, Anyways I am
here now and would just like to say thanks for a incredible post and a all round enjoyable blog (I
also love the theme/design), I don't have time to read it all
at the moment but I have book-marked it and also added your RSS feeds,
so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the superb job.
 
 
0 #512 دخول نظام فارس 2018-07-12 09:37
Hеllo! Ꭰ᧐ ʏou use Twitter? I'd like to follow yоu if
thɑt ѡould be ok. I'm und᧐ubtedly enjoying ʏoսr blog and
look forward to new updates.

Feel free tο surf to my web blog دخول نظام فارس: https://twitter.com/MomoUltras
 
 
0 #511 Isabel Marant Shoes 2018-07-05 22:46
I think the admin of this site is really working hard in support of his
web site, for the reason that here every material is quality
based stuff.

Here is my webpage; Isabel Marant Shoes: https://www.isabelmarantukshoes.com/
 
 
0 #510 Globalplus 2018-06-29 02:03
Hi there to evеry body, it's my first pay ɑ visit of tһіs blog; this
web site consists ᧐f amazing and tгuly fine material designed fοr visitors.


my web pɑɡe - Globalplus: https://bit.ly/2KzkHlW
 
 
0 #509 Morrie 2018-06-14 06:51
I'm extremely impressed ԝith үоur writing skills ɑnd also
with tһe layout on yoᥙr blog. Ιs tһis a paiud theme oг did you modify it yоurself?Eіther ԝay kеep uр tһe
excellent quality writing, іt is rare tߋo see a nice
blog ⅼike thіs one nowadays.

Ηere iѕ my web site ... Morrie: https://reviewsboy.blogspot.com/
 
 
0 #508 ward 2018-06-13 18:53
Very good post. I absokutely love tһiѕ website.

Stick with it!

Aⅼso visit my web-site ... ward: https://allergyarticles.blogspot.com/
 
 
0 #507 Stone Jana 2018-06-13 01:50
Just want to say your article іs aѕ surprising.
Ƭhe clearness to your pos is just nice аnd i can assume уou're an expert on this subject.
Well together witһ уοur permission let me to clutch ʏⲟur RSS feed tо stay up to ate ԝith сoming near near post.

Thanks а million and рlease keeр up the enjoyable work.
 
 
0 #506 Torrey 2018-06-12 16:37
Thanks for sharing your tһoughts. Ӏ really apprеciate үour efforts and I wiⅼl be waitong
fߋr your neхt wrijte սps thɑnks once аgain.

Also visit mʏ web page: Torrey: http://menhealthblogger.blogspot.com/
 
 
0 #505 Cortez pas cher 2018-06-11 08:44
I got this web page from my friend who told me concerning this website and now this time I am browsing this website and
reading very informative articles at this place.


my blog; Cortez
pas cher: https://serrurier-a-toute-vitesse.fr/cortez
 
 
0 #504 Eyelashes Growth 2018-06-01 23:42
Oh myy goodness! Incredible article dude! Many thanks,
However I aam going through troubles with your RSS.
I don't know the reason wwhy I am unable to join it. Is there anyone else getting identical RSS problems?
Anyone that knows the answer will you kindly respond? Thanx!!Also visit my blog ... Eyelashes
Growth: https://bit.ly/2Is2FRs
 
 
0 #503 Eyelashes growth 2018-06-01 19:52
Your style is so unique in comparison to other folks I have read
sthff from. Thanks for posting when you have
the opportunity, Gurss I will just bookmark this blog.


my web-site; Eyelashes growth: https://bit.ly/2Is2FRs
 
 
0 #502 Eye Lashes 2018-06-01 07:33
My family very time say that I am killing my time here at net,
however I khow I am getting experience eeveryday by reading thes pleasant content.


Have a look at my website; Eye Lashes: https://bit.ly/2Is2FRs
 
 
0 #501 long Eyelashes 2018-06-01 03:53
Wonderful article! This is the kind of info that are mwant to be
shared across the web. Disgrace on Google for no longer positioning this publish higher!

Come on over and consult with my website . Thanks =)

my blog; long Eyelashes: https://bit.ly/2Is2FRs
 
 
0 #500 ADIDAS SL RISE 2018-06-01 00:13
fantastic submit, very informative. I'm wondering why the opposite specialists of this
sector don't notice this. You must continue your writing.

I'm sure, you've a huge readers' base already!

My web-site; ADIDAS SL RISE: https://bfr-academie.fr/adidas-sl-rise
 
 
0 #499 Eye Lashes 2018-05-31 20:23
I was recommended this website by mmy cousin. I am now
not sjre whether or noot this ssubmit is written via him as no onne lse
realize such certain abou my trouble. You aree wonderful!Thanks!


My homepage: Eye Lashes: https://bit.ly/2Is2FRs
 
 
0 #498 FortunaOi 2018-05-31 15:04
http://www.hospitechsolutions.com/wp-content/uploads/2018/01/1428658522.gif: http://85jtg3.com/alt/playfortuna/?1880ad255fab92ecdcaa872ebe327c28
-

CLICK HERE!: http://85jtg3.com/alt/playfortuna/?1880ad255fab92ecdcaa872ebe327c28
НАЖМИ ЗДЕСЬ!: http://85jtg3.com/alt/playfortuna/?1880ad255fab92ecdcaa872ebe327c28

-
 
 
0 #497 eye Lashes 2018-05-31 07:07
Great article.

my webpage eye Lashes: https://bit.ly/2Is2FRs
 
 
0 #496 Grow Faster 2018-05-31 06:44
I was recommended this web site by my cousin. I'm not sure whether this post iis written by him aas no one else
know such detailed about my trouble. You're amazing!
Thanks!

Feeel free to isit myy homepage Grow Faster: https://bit.ly/2Is2FRs
 
 
0 #495 FortunaOi 2018-05-26 05:56
http://www.hospitechsolutions.com/wp-content/uploads/2018/01/1428658522.gif: http://85jtg3.com/alt/playfortuna/registration/render?b2f66b6cdaec609caa53ceab4406c87c
-

CLICK HERE!: http://85jtg3.com/alt/playfortuna/registration/render?b2f66b6cdaec609caa53ceab4406c87c
НАЖМИ ЗДЕСЬ!: http://85jtg3.com/alt/playfortuna/registration/render?b2f66b6cdaec609caa53ceab4406c87c

-
 
 
0 #494 Eyelashes ticker 2018-05-24 12:48
I couldn't resist commenting. Exceptionallyy well written!

Feel free to visit my homepage Eyelashes ticker: https://bit.ly/2Is2FRs
 
 
0 #493 Eyelashes Ticker 2018-05-24 07:45
Superb post but I was wanting to know if you could write a litte more on this topic?

I'd be very thankful if you could elaborate a little bit more.
Thank you!

Here is my web site :: Eyelashes Ticker: https://bit.ly/2Is2FRs
 
 
0 #492 Reviewer 2018-05-24 01:46
I visited multiple web sites howeber the audio feature for audio songs current
at this website is genuinely marvelous.
 
 
0 #491 Parajumpers Dam Rea 2018-05-22 17:21
Thanks for one's marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you are
a great author.I will make certain to bookmark your blog and may come back from now on. I want to encourage you continue your great
writing, have a nice day!

my page: Parajumpers
Dam Rea: https://www.parajumperjacka.se/parajumpers-dam
 
 
0 #490 Eye Lashes 2018-05-22 05:47
It's actually a nice and helpful piece of information. I'm glad that you simply shared this helpful info with us.
Please stay us informed like this. Thanks for
sharing.

Also visitt mmy webpage :: Eye Lashes: https://bit.ly/2Is2FRs
 
 
0 #489 Starter 2018-05-22 04:46
This is a topic that's close to my heart...

Thank you! Exactly where are your contact details though?


Also visit my web blog: Starter: https://cz.goldengooseshoponline.com/starter-128
 
 
0 #488 Eyelashes 2018-05-20 16:33
Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?I mean,
what you say is valuable and everything. But imagine if you
added some great visuals oor videos to give your posts more,
"pop"! Your content is excellent but witth images and video clips, this
website could undeniably be oone of the greatest in its field.
Good blog!

Stop by my site ... Eyelashes: https://bit.ly/2Is2FRs
 
 
0 #487 Eyelashes growth 2018-05-19 06:44
Nicce post. I learn something totally nnew and challenging on websites I stuumbleupon on a daily basis.
It will always be interesting to read through articles from other authors
and practice something from other web sites.

Also visit my blog Eyelashes growth: https://bit.ly/2Is2FRs
 
 
0 #486 Nike Air Max 2017 2018-05-19 03:58
Thanks for a marvelous posting! I actually enjoyed
reading it, you happen to be a great author. I will always bookmark your blog
and will come back in the future. I want to encourage continue
your great posts, have a nice afternoon!
 
 
0 #485 Eye Lashes 2018-05-17 16:30
Incredible points. Sound arguments. Keep up the good spirit.


Feel free to surf to my web blog; Eye Lashes: https://bit.ly/2Is2FRs
 
 
0 #484 Eyelashes Ticker 2018-05-15 11:17
My developer is trying to convince me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the expenses.
But he's tryiong none the less. I've been using
Movable-type on various websites for about a yearr and am cocerned about switching to another
platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way
I can transfer all my wordpress content into it?
Any help would be greatly appreciated!

My web page; Eyelashes Ticker: https://bit.ly/2Is2FRs
 
 
0 #483 Golden Goose 2.12 2018-05-15 06:48
Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much, However I am encountering troubles with your RSS.

I don't understand why I can't join it. Is there anybody else getting identical RSS
issues? Anybody who knows the solution will you kindly respond?

Thanx!!

Also visit my web page; Golden Goose 2.12: https://www.goldengooseggdb.com/golden-goose-2-12
 
 
0 #482 Ferragamo Shoes Shop 2018-05-09 06:41
Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it ;) I may revisit yet again since
i have book marked it. Money and freedom is the best way
to change, may you be rich and continue to guide other people.


Feel free to surf to my homepage; Ferragamo Shoes Shop: https://www.ferragamoshoesshop.com/ferragamo-pumps
 
 
0 #481 Superstar 2018-05-08 20:54
magnificent points altogether, you just won a emblem new reader.

What could you suggest in regards to your publish that you made a few days in the past?

Any certain?

my webpage; Superstar: https://pl.goldengooseshoponline.com/superstar-169
 
 
0 #480 Nike Air Max LTD 2018-05-04 11:22
This is the perfect blog for anyone who would like
to understand this topic. You understand so much its almost hard to argue with
you (not that I actually will need to…HaHa).

You definitely put a new spin on a subject that's been discussed for ages.
Wonderful stuff, just great!

Here is my weblog ... Nike Air Max LTD: https://clemence-lucazeau.fr/15-nike-air-max-ltd
 

Add comment

TÌNH NGƯỜI XA XỨ

alt

           hoi dn nga

hdh ha tinh

ĐỐI TÁC

THỜI TIẾT

Dành cho quảng cáo

 

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday551
mod_vvisit_counterYesterday878
mod_vvisit_counterAll2494988

Liên Kết Website

Đăng nhập